KRIVAJA ZAVIDOVIĆI

GLASNIK POVJERILACA

Naš pravnik je podnijeo Prijedlog sudu da zastane sa postupkom upisa u sudski registar privrednog društva “Krivaja Mobel”d.o.o.Zavidovići, a do rješenja prethodnog pitanja u krivičnoj stvari.


KANTONALNOM SUDU U ZENICI

Putem

Opštinskog suda u Zenici

(Odjeljene sudskog registra)

Veza: 043-0-Reg-14-001072

PREDMET:Prijedlog sudu da zastane sa postupkom upisa u sudski registar privrednog društva

“Krivaja Mobel”d.o.o.Zavidovići, a do rješenja prethodnog pitanja u krivičnoj stvari.

TRGOVINSKO DRUŠTVO „MAKRO-DRVO“ d.o.o.Žepče, Orahovica bb, Žepče, „MARIĆ ŽEPČE“ Društvo sa ograničenom odgovornošću Žepče, Donje Ravne, Žepče, „PROGRAD“ proizvodnja, građevinarstvo i trgovina d.o.o.Žepče, Donja Golubinja bb, Žepče, Privredno društvo „FEDIS“ d.o.o. Zavidovići, ul. Dr. Pinkasa Bandta bb, Zavidovići, na osnovu Ugovora o prodaji nekretnina i pokretnih stvari OPU-IP:297/2014 od 24.09.2014.godine, notarski obrađen kod notara Gordane Nalić iz Žepča su prema mome posrednom saznjaju prvostepeno registrovali firmu “Krivaja Mobel” u koju su unijeli imovinu stečajnog dužnika IP”Krivaja”d.o.o.Zavidovići.

Ugovor o prodaji nekretnina i pokretnih stvari OPU-IP:297/2014 od 24.09.2014.godine, notarski obrađen kod notara Gordane Nalić iz Žepča, kao “pravni osnov ili jedan od pravnih osnova” upisa “Krivaja Mobel”d.o.o.Zavidovići je sporan iz navoda koje sam naveo u žalbi protiv Rješenja o upisu subjekta “Krivaja Mobel”d.o.o.Zavidovići”, te zbog navoda advokatice Nermine Pivić iz kojih se vidi da se u vezi sa navedenim ugovorom kod Kantonalnog tužilaštva u Zenici, provode određene istražne radnje, te u u vezi sa samim postupkom vođenja stečaja.U vezi sa navednim predlažem kao dokaz podnesak advokatice Nermine Pivić kao punomoćnika stečajnh povjerilaca datiran sa 21.10.2014.godine, zaprimljen u stečajnom predmetu broj 43 0 St 040825 10 St , dana 22.10.2014.godine., a koji se nalazi u spisu stečajnog suda broj: 43 0 St 040825 10 St.

Ukoliko se eventualno u krivičnoj stvari utrdi postojanje krivičnog djela, a što je u vezi sa imovinom stečajne mase koja se upisom subjekta “Krivaja Mobel”d.o.o.Zavidovići, unosi u privredno društvo, te u vezi sa pravnim osnovom upisa Ugovorom o prodaji nekretnina i pokretnih stvari OPU-IP:297/2014 od 24.09.2014.godine, notarski obrađen kod notara Gordane Nalić iz Žepča te ukoliko se nastavi sa postupkom upisa prije rješenja prethodnog pitanja u krivičnoj stvari, mogu nastati neotklonjive štetne posljedice po interese povjerilaca stečajne mase pa i moj interes kao stečajnog povjerioca.

Oktobar 24, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentari su isključeni

Unutar objektivnog roka od 60 dana naš pravnik je podnijeo dopunu žalbe protiv registracije “Krivaja Mobel”d.o.o. u stečaju.


KANTONALNOM SUDU U ZENICI

Putem

Opštinskog suda u Zenici

(Odjeljene sudskog registra)

Veza: 043-0-Reg-14-001072

Predmet: Žalba i Ispravka i dopuna žalbe protiv Rješenja o registraciji “Krivaja Moble”d.o.o.Zavidovići, podnesene dana 17.10.2014.godine (sudska taksa,pravni interes i dr.).

TRGOVINSKO DRUŠTVO „MAKRO-DRVO“ d.o.o.Žepče, Orahovica bb, Žepče, „MARIĆ ŽEPČE“ Društvo sa ograničenom odgovornošću Žepče, Donje Ravne, Žepče, „PROGRAD“ proizvodnja, građevinarstvo i trgovina d.o.o.Žepče, Donja Golubinja bb, Žepče, Privredno društvo „FEDIS“ d.o.o. Zavidovići, ul. Dr. Pinkasa Bandta bb, Zavidovići, na osnovu Ugovora o prodaji nekretnina i pokretnih stvari OPU-IP:297/2014 od 24.09.2014.godine, notarski obrađen kod notara Gordane Nalić iz Žepča su prema mome posrednom saznjaju prvostepeno registrovali firmu “Krivaja Mobel” u koju su unijeli imovinu stečajnog dužnika IP”Krivaja”d.o.o.Zavidovići.

U vezi sa Pozivom za plaćanje sudske takse broj:043-0-Reg-14-001072 prvostepenom sudu i postupajućem sudiji Rami Ljevakoviću je jako dobro poznato da sam povjerilac IP”Krivaja”d.o.o.Zavidovići, jer je bio postupajući sudija u stečajnom predmetu IP”Krivaja”d.o.o.Zavidovići i to do 05.03.2014.godine, te mu je poznato da su moja potraživanja potraživanja po osnovu radnog odnosa (neisplaćene plaće i razlika plaće po kolektivnom ugovoru), te u tom smislu nije imao potrebe ni da mi šalje poziv za plaćanje sudske takse, jer mu je poznato ili bi mu trebalo biti poznato da se u vezi sa pravima iz radnog odnosa, pa i ovom konkretnom slučaju kada nastojim da zaštitim svoja potraživanja iz radnog odnosa, da se u vezi sa istima ne plaća sudska taksa, te da sam oslobođen od takse, ali sudija Ramo Ljevaković iz samo njemu poznatih razloga šalje poziv. U vezi s ovim sudiji bi trebalo biti poznato, makar iz Ugovora o prodaji nekretnina i pokretnih stvari OPU-IP:297/2014 od 24.09.2014.godine, notarski obrađen kod notara Gordane Nalić iz Žepča, da nekretnine koje predlagači upisa “unose u Krivaja Mobel” su nekretnine stečajnog dužnika a čiji sam povjerilac po osnovu potraživanja iz radnog odnosa.

Opreza radi ukoliko prvostepeni sudija donese odluku da odbacuje moju žalbu zbog navodnog “nepostojanja pravnog interesa” za ulaganje žalbe, takva eventualna odluka neće biti pravno valjana jer ja imam pravni interes da kao povjerilac stečajne mase koja se nastoji registracijom “Krivaja Mobel”d.o.o.Zavidovići unijeti u tu firmu a da prethodno nije uplaćen cjelokupni iznos prodajne cijene, te isti nije deponovan kod stečajnog suda u skaldu sa članovima 90; 92; 93; Zakona o izvršnom postupku , a što se vidi iz stečajnog predmeta broj:43 0 St 040825 10 St.

I sam Ugovor o prodaji nekretnina i pokretnih stvari OPU-IP:297/2014 od 24.09.2014.godine, notarski obrađen kod notara Gordane Nalić iz Žepča, kao “pravni osnov ili jedan od pravnih osnova” upisa “Krivaja Mobel”d.o.o.Zavidovići je sporan iz navoda koje sam naveo u žalbi, a i zbog navoda advokatice Nermine Pivić iz kojih se vidi da se u vezi sa navedenim ugovorom kod Kantonalnog tužilaštva u Zenici, provode određene istražne radnje, te u u vezi sa samim postupkom vođenja stečaja.U vezi sa navednim predlažem kao dokaz podnesak advokatice Nermine Pivić kao punomoćnika stečajnh povjerilaca datiran sa 21.10.2014.godine, zaprimljen u stečajnom predmetu broj 43 0 St 040825 10 St dana 22.10.2014.godine.

Oktobar 23, 2014 Posted by | Uncategorized | 2 komentara

Za neznalice koje su u komentaru pisale o neblagovremnosti podnošenja Žalbe od strane našeg pravnika a protiv registracije (upisa u sudski registar) “Krivaja Mobel”.Zna naš pravnik o pravu više od svih vaših pravnika pojedinačno u Pravnoj službi “Krivaje” u stečaju.


X – PRAVNI LIJEKOVI
Član 63.
Žalba
(1) Protiv rješenja o upisu u registar zainteresirana osoba može podnijeti žalbu u roku od osam dana od dana primitka rješenja.
(2) Pravo na žalbu ima subjekt upisa, kao i osoba koja za to ima pravni interes.
(3) Osoba koja smatra da su mu rješenjem o upisu povrijeđena prava i na zakonu utemeljeni interesi, a nije joj dostavljen prijepis rješenja, žalbu može podnijeti u roku od 15 dana od dana saznanja za upis, a najkasnije u roku od 60 dana od dana objave upisa.

Oktobar 23, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentariši

Naš pravnik je podnijeo Prijedlog sudu da postupi u skladu sa Zakonom I upozori po službenoj dužnosti Odjeljenje sudskog registra Opštinskog suda u Zenici o nepravilnostima vezanim za upis u sudski registar “Krivaja Mobel” d.o.o. Zavidovići, a koje je naveo u svome Prijedlogu,Prigovoru I Žalbi protiv rješenja o registraciji “Krivaja Mobel” d.o.o. Zavidovići i ispravci i dopuni žalbe protiv rješenja o registraciji “Krivaja Mobel” d.o.o. Zavidovići a radi otklanjanja daljih štetnih posljedica po povjerioce.


OPŠTINSKI SUD U ZENICI

Broj: 43 0 St 040825 10 St

PREDMET:Prijedlog da postupite u skladu sa Zakonom I upozorite po službenoj dužnosti Odjeljenje sudskog registra Opštinskog suda u Zenici o nepravilnostima vezanim za upis u sudski registar “Krivaja Mobel” d.o.o. Zavidovići, a koje sam Vam naveo u svome Prijedlogu,Prigovoru I Žalbi protiv rješenja o registraciji “Krivaja Mobel” d.o.o. Zavidovići i ispravci i dopuni žalbe protiv rješenja o registraciji “Krivaja Mobel” d.o.o. Zavidovići a radi otklanjanja daljih štetnih posljedica po povjerioce.

Svojim dopisom broj:43 0 St 040825 10 St od 22.10.2014.godine, dostavljenom meni a nasloveljenim kao Povrat žalbe protiv rješenja o registraciji “Krivaja Mobel” d.o.o. Zavidovići i ispravke I dopune žalbe protiv rješenja o registraciji “Krivaja Mobel” d.o.o. Zavidovići.naveli ste slijedeće, citiram:”U prilogu ovog dopisa vraćamo Vam žalbu protiv rješenja o registraciji “Krivaja Mobel” d.o.o. Zavidovići i ispravku i dopunu žalbe protiv rješenja o registraciji “Krivaja Mobel” d.o.o. Zavidovići, dostavljen ovom sudu 17.10.2014. godine, s obzirom da ovaj sud nije nadležan za rješavanje po istoj te Vam se žalba i dopuna žalbe dostavlja kako bi istu mogli dostaviti nadležnom odjeljenju registra ovog suda u postupku donošenja rješenja o registraciji”.

Žalbu ste po službenoj dužnosti trebali proslijediti odjeljenju sudskog registra.

U vezi sa Vašim navodima, dužan sam da Vam odgovorim nekoliko rečenica.

-Prvo. ja znam (barem toliko sam naučio kao diplomirani pravnik) koji je sud nadležan, koje odjeljenje I tome slično pa u pogledu toga sam dostavio istovjetnu Žalbu I dopunu žalbe protiv registracije “Krivaja Mobel”d.o.o.Zavidovići I odjeljnju sudskog registra ali isto sam uputio i Vama iz razloga da Vam ukažem koliko je štetno po mene kao povjerioca I druge povjerioce to Vaše uporno ignorisanje mojih Prijedloga,Prigovora I drugih bitnih podnesaka koja Vam dostavljam u sudski predmet a Vi “kao da I niste ni pročitali šta sam Vam pisao u istima” iako sam se jasno I nedvosmisleno pozivao na zakonske odredbe (a Vi kao sudija ste dužni da postupate po Zakonu I ne biste profesionalno smjeli ignorisati navode stranaka u postupku kada se pozivaju na Zakon, kao što sam ja činio, ali očigeledno ste to zanemarili).

-Sada ću se osvrnuti na najvažnije I najskorije što sam vam napisao u svome Prijedlogu od 03.10.2014.godine (dostavljen u sudski spis 03.10.2014.godine) I Prigovoru od 29.09.2014.godine ( dostavljen u sudski spis 29.09.2014.godine) a koji su u direktnoj vezi sa mojom Žalbom protiv rješenja o registraciji “Krivaja Mobel” d.o.o. Zavidovići i ispravke I dopune žalbe protiv rješenja o registraciji “Krivaja Mobel” d.o.o. Zavidovići.

1.PREDMET:Prijedlog sudu da prodaju od 29.08.2014.godine proglasi nevaljanom a zbog ne deponovanja (ne plaćanja) prodajne cijene u zakonskom roku od 30 dana, u smislu člana 92.Zakona o izvršnom postupku;

Koliko mogu primjetiti uvidom u sudski predmet kroz CMS sistem u sudskom predmetu ne postoji dokaz da su ponuđači sa najvećom ponudom deponovali prodajnu cijenu u zakonoskom roku od 30 dana, te s tim u vezi predlažem da sud postupi u skladu sa članom 92.Zakona o izvršnom postupku (a koji se primjenjuje i u stečaju) i da prodaju od 29.08.2014.godine proglasi nevaljanom (neuspješnom) u skladu sa članom 92.Zakona o izvršnom postupku.


2.PREDMET:Prigovor u vezi sa Ugovorom o prodaji nekretnina i pokretnih stvari koji je sačinjen i ovjeren u notarskoj kancelariji notara Gordane Nalić iz Žepča broj OPU-IP:297/2014 od 24.09.2014.godine.

U prethodno navedenom Ugovoru kao kupac se navodi i “Fedis”d.o.o.Zavidovići, a koji nije učestovao u postupku javnog nadmetanja i prodaje a u smislu člana 90.Zakona o izvršnom postupku (koji se primjenjuje i u postupku stečaja).Bez obzira što je naknadno Odbor povjerilaca dao svoju saglasnost da se “Fedis”-u d.o.o. Zavidovići “prizna status kupca” istu odluku povjerilaca smatram pravno ništavom jer Odbor povjerilaca nema pravo da derogira zakonske norme, konkretno član 90.Zakona o izvršnom postupku.

U vezi s prethodno navedenim predlažem sudu da navedni Ugovor u tom dijelu proglasi ništavim, te da po službenoj dužnosti na tu oklnost upozori i registarsko odjeljnje suda, je unutar Ugovora nalazi se član Ugovora koji predviđa osnivanje novog privrednog društva “Krivaja Mobl” d.o.o.Zavidovići, te da se spriječi pokušaj upisa.

Kao što se da primjetiti navodi žalbe,Prijedloga I prigovora su gotovo identični.

Da niste a kao što jeste ignorisali navedni Prijedlog I Prigovor ja ne bih imao potrebu ulagati žalbu protiv rješenja o registraciji “Krivaja Mobel” d.o.o. Zavidovići i ispravku I dopunu žalbe protiv rješenja o registraciji “Krivaja Mobel” d.o.o. Zavidovići, jer biste Vi primjenom zakonskih normi koje sam Vam navodio u Prijedlogu I Prigovoru (član 90; 92; 93;Zakona o izvršnom postupku onemogućili I sam pokušaj upisa u sudski registar “Krivaja Mobel” d.o.o. Zavidovići a prije nego što učesnici javne licitacije o prodaji imovine stečajnog dužnika ne postupe po navedenim članovima Zakona o izvršnom postupku.Znači na ovaj način ste dopustili da se postupak dalje komplikuje, da se ja kao povjerilac nepotrebno izažem daljim neprijatnostima I naporima smislu podnošenja žalbe protiv registracije, određenim troškovima I tome slično.

Opet Vas pozivam da postupite u skladu sa Zakonom I upozorite po službenoj dužnosti Odjeljnje sudskog registra Opštinskog suda u Zenici o nepravilnostima vezanim za upis u sudski registar “Krivaja Mobel” d.o.o. Zavidovići, a koje sam Vam naveo u svome Prijedlogu,Prigovoru I Žalbi protiv protiv rješenja o registraciji “Krivaja Mobel” d.o.o. Zavidovići i ispravci i dopuni žalbe protiv rješenja o registraciji “Krivaja Mobel” d.o.o. Zavidovići a radi otklanjanja daljih štetnih posljedica po povjerioce.

Oktobar 23, 2014 Posted by | Uncategorized | 2 komentara

Advokatica Nermina Pivić dopis Tužilaštvu u vezi sa nepravilnostima u stečajnom postupku nad Krivajom – Veza Ugovor o kupovini prodaji imovine “Krivaja”d.o.o.Zavidovići i registracija nove firme.


Advokatica Nermina Pivić dopis Tužilaštvu u vezi sa nepravilnostima u stečajnom postupku nad Krivajom 22.10.2014

Oktobar 22, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentari su isključeni

Naš pravnik je podnijeo Zahtjev za zaštitu interesa povjerilaca, a u vezi sa miješanjem Vlade Federacije BiH u tok stečajnog postupka.


OPŠTINSKOM SUDU U ZENICI

Veza sudski broj:43 0 St 040825 10 St

Stečajni dužnik:IP”Krivaja”d.o.o.Zavidovići, u stečaju.

PREDMET: Zahtjev za zaštitu interesa povjerilaca, a u vezi sa miješanjem Vlade Federacije BiH

u tok stečajnog postupka.

Na BHT1 je objavljeno slijedeće, citiram:

Vlada Federacije BiH prihvatila je na današnjoj sjednici u Sarajevu Informaciju Federalnog zavoda za zapošljavanje o zahtjevu Ortačke grupe za kupovinu imovine IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovići u stečaju.

Vlada je, s ciljem zadržavanja broja zaposlenih, dala saglasnost na preuzimanje i reprogram kredita od strane Ortačke grupe po Ugovoru iz 2012. godine.

Uslov je da se formira nova glavnica od 6.000.000 KM s pripadajućom redovnom i zateznom kamatom obračunatom do dana preuzimanja kredita, rokom otplate od sedam godina – šest godina i jedna godina grace perioda, te s kamatnom stopom tri posto.

Uslov je i da bude zadržano postojeće sredstvo obezbjeđenja/kolateral, kojim će Federalni zavod za zapošljavanje zadržati prvi rang upisa na hipoteku, uz obavezu Ortačke grupe za kupovinu imovine “Krivaje” – u stečaju da zadrži broj zaposlenih koji je utvrđen osnovnim ugovorom.

Izvor:

http://www.bhrt.ba

Iz navedenog je očigledno direktno miješanje Vlade Federacije BiH u nadležnosti sudske vlasti, a što je protivno ustavno-pravnom načelu vladavine prava i odvojenosti sudske od izvršne vlasti, te nezavisnosti pravosuđa.Ovakvim postupcima Vlada Federacije BiH direktno “udara” na proklamovanu nezavisnost pravosuđa, direktno se miješa u stečajni postupak nad stečajnim dužnikom (kao zakonskim generalnim izvršenjem na imovini).Ovakvi postupci Vlade Federacije BiH su direktno protivni članovima 90; 92; 93; Zakona o izvršnom postupku i uveliko narušavaju povjerenje građana u samu “nezavisnost pravosuđa”.

Predlažemo da učinite nešto da se u konkretnom stečajnom predmetu zaštiti “nezavisnost pravosuđa od izvršne vlasti”, te da se zaštite interesi povjerilaca, koji očekuju naplatu svojih potraživanja.

Oktobar 24, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentari su isključeni

zakon o registraciji poslovnih subjekata u federaciji bosne i hercegovine


zakon o registraciji poslovnih subjekata u federaciji bosne i hercegovine

Oktobar 23, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentari su isključeni

Vlada Federacije BiH vodi stečajni postupak nad IP”Krivaja”d.o.o.Zavidovići umjesto Opštinskog suda u Zenici


Vlada Federacije BiH prihvatila je na današnjoj sjednici u Sarajevu Informaciju Federalnog zavoda za zapošljavanje o zahtjevu Ortačke grupe za kupovinu imovine IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovići u stečaju.

Vlada je, s ciljem zadržavanja broja zaposlenih, dala saglasnost na preuzimanje i reprogram kredita od strane Ortačke grupe po Ugovoru iz 2012. godine.

Uslov je da se formira nova glavnica od 6.000.000 KM s pripadajućom redovnom i zateznom kamatom obračunatom do dana preuzimanja kredita, rokom otplate od sedam godina – šest godina i jedna godina grace perioda, te s kamatnom stopom tri posto.

Uslov je i da bude zadržano postojeće sredstvo obezbjeđenja/kolateral, kojim će Federalni zavod za zapošljavanje zadržati prvi rang upisa na hipoteku, uz obavezu Ortačke grupe za kupovinu imovine “Krivaje” – u stečaju da zadrži broj zaposlenih koji je utvrđen osnovnim ugovorom.

Izvor:

http://www.bhrt.ba

Oktobar 23, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentariši

Žalba advokatice Nermine Pivić proslijeđenja na odlučivanje Kantonalnom sudu u Zenici, u predmetu stečaj “Krivaje” iz Zavidovića.


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 St 040825 10 St
Zenica, 22.10.2014.. godine
KANTONALNOM SUDU U ZENICI
Predmet: Dostava spisa radi odlučivanja po žalbi
PRAVNA STVAR
Stečajni dužnik Ip” Krivaja ” d.o.o. Zavidovići.
Dostavlja se spis radi donošenja odluke povodom žalbe.
Naziv, datum i broj pobijane odluke: Rješenje od 18.09.2014. godine broj: 43 0 St 040825 10 St
Broj lista odluke: __.
Ko i kada je izjavio žalbu: advokat Pivić Nermina dana 03.10.2014. godine
Broj lista žalbe: ___.
Kada je pobijana odluka dostavljena podnosiocu žalbe: 29.09.2014. godine.
Odgovor na žalbu podnio je IP „Krivaja“ Zavidovići u stečaju
Broj lista odgovora: __.
Prilažu se prepisi pobijane odluke, žalba, odgovor na žalbu i dostavnice.
S obzirom na izuzetnu obimnost spisa IP „Krivaja“ Zavidovići u stečaju u postupku po rješavanju po žalbi nismo u mogućnosti dostaviti kompletan spis, ali ćemo na vaše traženje dostaviti Vam svu potrebnu dokumentaciju iz spisa koja Vam je potrebna za odlučivanje.
Stečajni sudija
Sanja Pavlić, s.r.

Oktobar 22, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentari su isključeni

Podnesak stečajnog dužnika IP Krivaja 21.10.2014


Podnesak stečajnog duznika IP Krivaja 21.10.2014

Oktobar 21, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentari su isključeni

Prati

Get every new post delivered to your Inbox.