KRIVAJA ZAVIDOVIĆI

GLASNIK POVJERILACA

Podnesak stečajnog povjerioca IP”Krivaja”d.o.o.Zavidovići u stečaju: Zahtjev za zaštitu interesa povjerilaca u vezi sa kreditom Razvojne banke Federacije BiH


OPŠTINSKOM SUDU U ZENICI

Veza sudski broj:43 0 St 040825 10 St

Stečajni dužnik:IP”Krivaja”d.o.o.Zavidovići, u stečaju.

PREDMET: Zahtjev za zaštitu interesa povjerilaca, a u vezi sa kreditom Razvojne banke Federacije BiH.

Predlažem sudu da zaštiti interese povjerilaca a u vezi sa kreditom Razvojne banke Federacije BiH datom stečajnom dužniku, koji je predmet provjera od strane Tužilaštva ZDK a za šta postoji dokaz u stečajnom predmetu, a taj je dopis Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK (Odsjek za privredni kriminal i korupciju), broj:08-04/-2-04-2-4924-9/14 od 07.03.2014.godine.

U vezi sa navednim potrebno je da provjerite status “povjerioca” Razvojne banke Federacije BiH, njen privilegovan status kao “razlučnog ili izlučnog povjerioca”, jer smatram da nije pravilno da neko dobiva taj status “na osnovu kredita” koji je sporan za Tužilaštvo ZDK (barem treba onemogućiti nastanak veće štete povjeriocima na način da se spriječi da Razvojna banka dobije šest miliona maraka od prodaje stečajne mase, a po osnovu navedne privilegije).Takođe pravno je nepravilno što je Razvojna banka Federacije BiH “upisala pravo zaloga i hipoteke” na imovini stečajnog dužnika a na osnovu posjedovnog lista istog, jer na osnovu posjedovnog lista ne može se upisati hipotekarno pravo, već samo na osnovu vlasničkog lista kod Zemljišno-knjižnog ureda nadležnog suda.Takođe smatram da je pravno nemoguće upisati hipotekarno pravo u toku stečajnog postupka, kada su već nastupile pravne posljedice stečaja koje onemogućuju takve pravne radnje”, i svaki takav pokušaj bi trebao biti pravno ništav.

Zbog svega naprijed navedenog predlažem sudu da zaštiti interese povjerilaca od nepravedne priviliegije koja se daje Razvojnoj banci Federacije BiH (zato što ista ima političku zaštitu Vlade Federacije BiH) i da se spriječi eventualno prioritetno davanje Razvojnoj banci Federacije BiH šest miliona maraka od prodaje stečajne imovine kao “privilegovanog stečajnog povjerioca u odnosu na druge povjerioce”.

VEZA:

http://ipkrivaja.wordpress.com/2014/09/12/u-vezi-sa-ugovorom-o-kreditu-razvojne-banke-federacije-bih-datom-krivaji-u-stecaju-u-iznosu-od-sest-miliona-maraka-provode-se-odrdene-provjere-od-strane-tuzilastva-zdk-a-sto-se-vidi-iz-dopisa-mup/

Septembar 17, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentariši

Naša predviđanja kakav će biti ishod najnovije “privatizacije ili kupoprodaje” IP”Krivaja” u stečaju, od 29.08.2014.godine?!


U vezi sa ovom kupoprodajom ili “privatizacijom” od 29.08.2014.godine, na linku:

Zapisnik o prodaji imovine Krivaje od 29.08.2014

Predviđamo, da je i to samo još jedan “nastavak agonije”, nešto slično ili barem može podsjećati na neuspješni pokušaj kupovine ili privatizacije “Krivaje” od strane “Ferimpex”-a.Mislimo da će i ova “agonija” trajati od nekoliko mjeseci do najduže možda dvije do tri godine, nešto slično vremenski kao i sa “Ferimpex”-ovim neuspješnim pokušajem.S tim da je “Ferimpex” bio u boljoj političkoj poziciji, jer je imao mnogo jaču političku podršku vlasti, dok ovi neće imati tako jaku podršku.S druge strane kupci “Krivaje” su i suviše finansijski slabi (mali) da bi mogli poput “peša (oni) da progutaju kita (Krivaja)”,koji je uz sve to otežao “usljed bolesti” (nelikvidnosti i drugih mnogobrojnih finansijskih,ekonomskih i pravnih problema).”

Vrijeme je najbolji svjedok.

Živi bili pa vidjeli, ova internet stranica će ostati tu i u narednim godinama, pa možda se neko sjeti ovoga što smo sada napisali, a mi sigurno hoćemo,podsjetit ćemo Vas na ovo!

Septembar 16, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentariši

Nema upisa vlasništva na osnovu posjedovnog lista kojim IP”Krivaja” u stečaju “prodaje imovinu”.Na ovo smo upozoravali a upozoravao je i jedan uporan povjerilac stečajni sud i stečajnog sudiju , svojim podneskom na ovo.Mislimo da znamo šta pišemo i kako se pravno borimo?!


BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U ZENICI

Broj: 43 0 St 040825 10 St

Zenica, 12.09.2014.. godine

I.P. „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići u stečaju

Radnička bb

Zavidovići

n/r Stečajnog upravnika

HAMDIJA MURATOVIĆ

PREDMET: Dostava podataka, traži se.-

Vezano za Vaš zahtjev od 30.06.2014. godine kojim tražite da sud donese rješenje o brisanju zabrane otuđenja upisanih u korist Kantonalnog poreznog ureda Zenica, te naloži MUP-u Ze-do kantona brisanje iste za sljedeća vozila:

  1. N3-teretno vozilo marke TAM 260/, specijalno za prevoz drveta sa dizalicom, vlasnička knjižica broj BA 1095527,
  2. N3-teretno vozilo marke MERCEDES-BENZ, specijalno za prevoz drveta sa dizalicom, vlasnička knjižica BA 0001342,
  3. 04. priključno vozilo marke GORICA DB-SG- specijalno za prevoz drveta, vlasnička knjižica BA 0084493,
  4. 04-priključno vozilo marke GOŠA DB-SG-specijalno za prevoz drveta, vlasnička knjižica broj BA 0084492,

kao i Vaš podnesak broj SU-381/14 od 20.08.2014. godine kojim ste u prilogu dostavili tražene akte, obavještavamo Vas da sud nemože donijeti rješenje o skidanju zabrane za gore navedena vozila iz razloga što ponovo sudu niste dostavili tražene dokumente kako bi mogao skinuti zabranu sa navedenih vozila (kopije saobraćajnih dozvola u kome stoji zabrana otuđenja vozila po rješenju Kantonalnog poreznog ureda Zenica).

Vašim podneskom broj SU-381/14 od 20.08.2014. godine u prilogu ste dostavili kopije saobraćajnih dozvola za vozila za koja je sud već donio rješenje o skidanju zabrane, a za ostala vozila za koja tražite skidanje zabrane u prilogu ste dostavili kopije saobraćajnih dozvola kao i rješenja o odjavljivanju iz evidencije registrovanih vozila , međutim iz navedene dokumentacije se nevidi da postoji zabrana otuđenja vozila po rješenju Kantonalnog poreznog ureda Zenica.

Da bi sud mogao postupiti po zahtjevu za donošenje rješenja za skidanje zabrane otuđenja gore navedenih vozila potrebno je da sudu dostavite kopije saobraćajnih dozvola u kojima je zabilježena zabrana otuđenja.

Sudija:

Sanja Pavlić, s.r.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U ZENICI

Broj: 43 0 St 040825 10 St

Zenica, 12.09.2014.. godine

OPĆINSKI SUD U ZENICI, sudija Sanja Pavlić, u pravnoj stvari predlagatelja „Ferimpex“ d.o.o. Sarajevo protiv protupredlagatelja IP „KRIVAJA“ d.o.o. Zavidovići, dostavlja Vam

R J E Š E N J E

Ročište koje je zakazano za dan 04.09.2014. godine u 09,00 sati odgađa se za 01.10.2014. godine u 09,00 sati.

O b r a z l o ž e n j e

U postupku, br. 43 0 St 0040825 10 St koji se vodi kod ovog suda po prijedlogu predlagatelja „Ferimpex“ d.o.o. Sarajevo, zakazano je ročište za dan četvrtak 04.09.2014. godine.

S obzirom da je predlagatelj dostavio podnesak dana 01.09.2014. godine, kojim traži da sud odgodi ročište iz razloga što u zakazanom terminu ima zakazana ročišta, pred Općinskim sudom Konjic, sud je odlučio kao u izreci rješenja.

PRAVNA POUKA S U D I J A

Protiv ovog rješenja nije dopuštena posebna žalba. Sanja Pavlić, s.r.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U ZENICI

Broj: 43 0 St 040825 10 St

Zenica, 12.09.2014.. godine

I.P. „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići u stečaju

Radnička bb

Zavidovići

n/r Stečajnog upravnika

HAMDIJA MURATOVIĆ

PREDMET: Veza Vaš zahtjev broj R-30/14 od 11.09.2014. godine

Vezano za Vaš zahtjev za ispravku rješenja broj 43 0 St 040825 10 St od 20.08.2014. godine, broj R-30/14 od 11.09.2014. godine kojim tražite da sud donese ispravku rješenja o dosudi od 20.08.2014. godine, odnosno da u rješenju o dosudi naloži Općinskom sudu Zavidovići, zemljišno-knjižnom uredu ovog suda, da izvrši upis prava vlasništva na kupca „Drvo Stils“ d.o.o. Zavidovići, Čumurana bb, Zavidovići, kao i da briše terete trećih lica koja prestaju prodajom, obavještavamo Vas da sud nemože postupiti po Vašem zahtjevu iz razloga što je sud rješenje o dosudi donio na osnovu dostavljenih dokumenata odnosno na osnovu dostavljenog posjedovnog lista broj 1106 k.o. Zavidovići.

Sud bi rješenje o dosudi kojim bi naložio Općinskom sudu Zavidovići, zemljišno-knjižnom uredu da izvrši upis prava vlasništva na kupca „Drvo Stils“ d.o.o. Zavidovići, mogao donijeti samo na osnovu dostavljenog zemljišno-knjižnog izvatka.

Sudija:

Sanja Pavlić, s.r.

Rješenje kojim se odbija upis prava vlasništva na osnovu posjedovnog lista

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PODSJEĆANJE ŠTA SMO PISALI, LINK:

Mislimo da potencijalni kupci neće moći upisati pravo vlasništva na imovinu “kupovinom imovine” samo na osnovu posjedovnog lista IP”Krivaja”d.o.o.Zavidovići u stečaju…Žalba broj 2. DRVO STILS Zavidovići

Septembar 12, 2014 Posted by | Uncategorized | 5 komentara

Definisati socijalni paket za zavidovićku “Krivaju”


12.09.2014.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i federalni ministaer energije, rudarstva i industrije Erdal Trhulj, sa saradnicima, ragovarali su danas, u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu, s predstavnicima stečajnog upravitelja i sindikata IP „Krivaja“, te ortačke skupine zainteresirane za kupovinu imovine ove zavidovićke kompanije.

Dogovoreno je da se već u ponedjeljak sastanu pravni zastupnici Sindikata i ortačke skupine, predstavnici Ureda federalnog premijera, resornog ministarstva i Agencije za privatizaciju u FBiH, kako bi bili razmotreni detalji Sporazuma o socijalnom paketu koji bi trebao biti sklopljen zajedno s Ugovorom o prodaji imovine.

Prema riječima članova ortačke skupine, plan je da u prvih mjesec dana nakon potpisivanja kupoprodajnog ugovora bude angažirano 540 uposlenih koji i trenutačno rade u „Krivaji“, a da u roku do dva mjeseca budu angažirani i ostali od ukupno 1.035 „Krivajinih“ uposlenika. Detalji preuzimanja radnika bi bili definirani socijalnim paketom.

Danas je istaknuto kako je, zahvaljujući Vladi FBiH i Federalnom ministrstvu energije, rudarstva i industrije, u protekle tri godine uvezan radni staž za oko 200 radnika „Krivaje“, a od toga samo lani za njih 36. Prema riječima premijera Nikšića, uvezivanje radnog staža za uposlenike „Krivaje“ koji pravo na odlazak u mirovinu steknu do dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora, i dalje je obveza Vlade FBiH.

VladaFBiH_Krivaja_web_foto2VladaFBiH_Krivaja_web_foto3

VladaFBiH_Krivaja_web_foto4VladaFBiH_Krivaja_web_foto5

VladaFBiH_Krivaja_web_foto1

Izvor:

Službena stranica Vlade FBiH

Definisati socijalni paket za zavidovićku “Krivaju”

http://www.bhrt.ba/ekonomija/privreda/vlada-fbih-definirati-socijalni-pakt-za-zavidovicku-krivaju/

Septembar 12, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentariši

U vezi sa Ugovorom o kreditu Razvojne banke Federacije BiH datom “Krivaji” u stečaju u iznosu od šest miliona maraka, provode se određene provjere od strane Tužilaštva ZDK a što se vidi iz dopisa MUP-a ZDK Odsjeka za privredni kriminal i korupciju.Na provjeri je i utrošak namjenskih nepovratnih budžetskih sredstava dva miliona maraka iz budžeta Federacije BiH i 450 hiljada maraka iz budžeta ZDK datih “Krivaji”.Šta su utvrdili revizori u vezi sa utroškom kredita Razvojne banke?!


Krivični postupak-razvojna banka kredit

Krivaja u stečaju Ugovor o kreditu sa Razvojnom bankom Federacije BiH, zabilježba,hipoteka,saglasnost i dr.

Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja revicus krivaja

Septembar 12, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentariši

Najava XVII sjednice Odbora povjerilaca a radi davanja saglasnosti na Ugovor o prodaji IP “Krivaja” Zavidovići u stečaju te Zapisnik sa XVI sjednice Odbora povjerilaca


Sjednica Odbora povjerilaca radi davanja saglasnosti na Ugovor o prodaji Krivaje Zavidovići

Septembar 11, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentariši

Stečajni upravnik IP”Krivaje” traži Ispravku Rješenja o dosudi nekretnine za Drvo Stils


Stečajni upravnik traži Ispravku Rješenja o dosudi nekretnine za Drvo Stils

Septembar 11, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentariši

Krivaja u stečaju Ugovor o kreditu sa Razvojnom bankom Federacije BiH, zabilježba,hipoteka,saglasnost i dr.


Krivaja u stečaju Ugovor o kreditu sa Razvojnom bankom Federacije BiH, zabilježba,hipoteka,saglasnost i dr.

Septembar 10, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentariši

Mi još čekamo da budu pohapšeni i odgovorni za upropaštavanje “Krivaje” iz Zavidovića!?Ko čeka možda i dočeka, a možda i ne dočeka?! Akcija “Meso” je sprovedena, da li će i “Drvo”?!


Hapšenja i pretresi po nalogu Tužiteljstva BiH

Velika akcija SIPA-e: Saznajte imena uhapšenih u akciji “Meso”

 

Po nalogu Tužiteljstva BiH u više gradova provodi se akcija kodnog naziva “Meso”. Ovo  je  jedna od najvećih akcija u borbi protiv organiziranog kriminala i višemilionskih poreznih utaja, saopćeno je iz Tužiteljstva BiH.

Akcijom rukovodi tužitelj Tužiteljstva BiH, iz Operativnog štaba akcije, a u aktivnostima na terenu sudjeluje više stotina policijskih službenika SIPA-e i UIO BiH.

U aktivnostima su pružale podršku i policijske snage MUP-a HNK i ZHK u mjestima gdje su vršena lišenja slobode i pretresi.

O svim aktivnostima direktno se informira i glavni tužitelj Tužiteljstva BiH, s obzirom da se radi o jednom od najsloženijih predmeta organiziranog kriminala u postdejtonskoj BiH.

Radi se između ostalog, o poreznim utajama u iznosima od više od 11 miliona KM, koje su počinjene sa osnivanjem i kasnijim fiktivnim gašenjem preduzeća, sa ostavljenim velikim dugom za porez. Navedena preduzeća su se bavila uvozom, proizvodnjom i preradom mesa i mesnih prerađevina.

Za  navedene višemilionske iznose je oštećen budžet BiH te na taj način i svi građani naše zemlje.

Aktivnosti se provode na ukupno 14 lokacija u gradovima širom Bosne i Hercegovine, a bit će realizirano lišenje slobode oko 10 osumnjičenih osoba, te pretresi u 3 poduzeća.

U akciji „Meso“, pretreseni su objekti i preduzeća, čiji su vlasnici ili koje koriste osumnjičeni:

Ivanković-Lijanović  Jerko (1969.)
Ivanković-Lijanović  Slavo (1957.)
Ivanković-Lijanović  Jozo (1962.)
Ivanković-Lijanović  Mladen (1960.)

Bahilj Milorad (1953.)
Slišković Jozo (1956.)
Ivanković Venka (1941.)
Mikulić Željko (1959.)
Ivanković Zdravko (1968.)
Kvesić Draženko (1968.)
Čolak Miroslav (1941.)
Ivanković Lijan-Stipe (1933.)
Šakota Mirjana (1958.)
Galić Mirko (1954.)

U okviru akcije, izvršeni su pretresi i izuzimanje dokumantacije i dokaznih materijala iz preduzeća:

„Lijanovići“ d.o.o. Široki Brijeg
„Kora- fin“ doo Široki Brijeg
„Velmos Company“ d.d. Mostar

Navedene osumnjičene osobe, su pod istragom i osumnjičene su za krivična djela organizirani kriminal iz člana 250. stavak 3. Krivičnog zakona BiH, a u vezi sa krivičnim djelima neplaćanje poreza iz člana 211., porezna utaja ili prijevara iz članka 210. i pranje novca iz člana 209. KZ BiH

Nakon ispitivanja osumnjičenih, postupajući tužitelj donijet će odluku o pokretanju prijedloga za određivanje mjere pritvora ili mjera zabrane u skladu sa zakonom, navodi se u saopćenju Tužiteljstva BiH..

Autor: Redakcija -

 
See more at:
 
 
 
UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE: IZVJEŠTAJ TUŽILAŠTVU 
 

 

Septembar 10, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentariši

Zakon-o-stečajnom-postupku-FBIH


Zakon-o-stecajnom-postupku-FBIH

Septembar 10, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentariši

Prati

Get every new post delivered to your Inbox.